معنی احتضار


معنی احتضار

معنی واژهٔ احتضار در فرهنگ فارسی معین به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


معنی احتضار

این ویژگی تنها برای کاربران ویژه فعال است.

معنی احتضار